Барчамиз учун табаррук булган уч суз бор: имон ватан ва истиклол . бу сузларнинг мазмун-мохиятини  бугун хар биримиз юракдан хис этиб турибмиз.

Имон — Буюк Аллох ва Расулига ишониш, унинг рахмат ва магфиратидан умидвор булиш ва унинг амр фармонларига  итоатда булиш демакдир.

Ватан – бу мукаддас замин , буюк аждодларимиз юрти  ва келажак авлодларимиз  ифтихоридир. Уни авайлаб асраш , унинг багрида эртанги кунга умид билан яшаш, имон ва мухаббат таянчидир.

Истиклол – Аллохнинг улуг неъматларидан булиб, у хаётимиз мазмуни, гурур ва ифтихоримиз тимсоли ва ифодасига айланган. Аллох таолога булган имонимиз ва ихлосимиз истиклол шарофати билан  янада мустахкамланиб, зиёда булиб бормокда. Истиклол туфайли она диёримиз мусулмонлари хаётида хам ката ижобий узгаришлар юз берди.

Узбекистон мустакилликга эришганидан сунг ислом динига ката эътибор берилла бошлади. Ота – боболаримиз дини, у биз учун хам имон, хам ахлок, хам диёнат, хам маърифат эканини унутмайлик.

Инсон учун тинчлик осоишталикдан улугрок неъмат йук. Аллох асрасин, оиланг, юртинг нотинч булса, туй-томоша, шодлик- хуррамлик, хуллас, хаётнинг хеч бир неъмати татимайди. Уруш- жанжал сабаб мехр — окибат, инсонийлик унутилади, эзгу максадлар амалга ошмай колади.

Куръони коримда бундай дейилади: «Качон (биз)  инсонга   (тинчлик, саломатлик, фаровонлик ) инъом этсак, у (шукур килишдан) юз угириб, уз холича кетур. Качон унга (хасталик, камбагаллик каби) бирор ёмонлик етса, ноумид булур »(исро 83)   ояти каримадан  англашиладики, бизга бериладиган  тинчлик, саломатлик ва фаровонлик неъматдир. Унинг кадрига етиш, шукрини килиш лозим булади. Биз тинчликнинг кадрига етиш билан бирга ношукурчилик килишдан сакланишимиз керак булади. Абу Хурайрадан (розияллоху анху)  ривоят килинади : расули акрам (соллаллоху алайхи ва саллам) бундай дедилар. «Эй парвардигор ! дунё ва охиратда тинч ва омонда килгин деб айтилган дуодан кура афзалрок дуо йукдир» (Имом Байхакий ривояти)

Чунки тинч юртда хотиржамлик карор топади, фарзандлар  эмин- эркин камолга етади, жамият хар томонлама юксалади. Алхамдулиллах юртимиз кундан- кунга тараккий этиб бормокда. Эришилаётган ютукларни санаб адогига етиш кийин.булардан кунгил хакли равишда фахр туяди.шунинг баробарида зиммамиздаги юксак масъулият залворини хам дилдан хис этамиз. Аллох таоло барчаларимизга ушбу кунларни муборак килсин, тинчлик ва осоишталигимиз баркарор булсин.

 

Термиз тумани бошимом хатиби  Р. Абдуллаев   

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here