Барча хабарлар

Алам ҳаётни зулматга айлантиради.

Ҳаётда, истаса-истамаса эр-хотинуришибтуради. Лекинуришгандабир-бирингизниҳақоратқилманг. Истаганингизчанасиҳатқилинг, бақиринг, жаҳлқилинг. Лекинҳақоратқилманг. Ҳақоратқилишмўминкишигаярашмайди. Ҳақоратдилниоғритади. Турмушўртоғингизнингқариндошлариҳақидаҳечкимгаёмонгапирманг. Сиз севадиганинсоннингқариндошлари сизучунёмонбўлаолмайди. Улар ёмонэмас, балки сизнингуларгамуносабатингизёмон. Шуни доим ёддатутинг. Кўнгилдағазаб, аламнингкўпайишиҳаётнизулматгаайлантиради. Дўствадугоналарҳамбаъзаняхшитурмушингизнингдушманибўлибқолишимумкин. Албатта, эрнингҳам, хотиннингҳамяқиндўстларибўлишилозим. Лекин улар сизнингтурмушингизданузоқроқбўлишизарур. Чункибировсизнингҳаётингизниўзингизчаликбилмайди. Баъзандўстингизнингэнгяхшимаслаҳатиҳамёмоннатижаларгаолибкелишимумкин. Шунингучуниложиборичабошқаларниоилавийишларингизгааралаштирманг.Фарзандоиланингюзидир. Фарзандларингизажойиб, солиҳинсонбўлибулғайса, бир-бирингизданминнатдорбўласиз. Ёмонодам бўлибқолганидаэса эр-хотинбир-бирингизниайблашгайўлқўйманг....

МИССИОНЕРЛАР ТАЪСИРИДАН САҚЛАНИНГ

Аллоҳ таоло ер юзида яшовчи бандаларини ерни обод қилиб яшашликлари учун, тўғри юриб, тўғри туришликлари учун уларга Пайғамбарлар, ҳамда шариат юбориб турган.Ана шу Пайғамбарларга ва...

Хаёт-энг қадирлий омонатдир.

Мукаддас динимиз инсонни ер юзида фисқу фасод килиш, бегунох кишиларнинг конни тўкиш, қолаверса, ўз жонига зулм, узини хатто курбон килиш гунохи кабира эканини билдириб, ер юзини обод килиб, эзгу амаллар билан шугулланиш, унинг манфаати учун неъматлардан фойдаланиш ато килинган...

#МАҚОЛА Хизбут-тахрирнинг ёшларга килган хиёнати .

Хизбчилар ислом дини курсатмаларини хаётга татбик этиш ва одамлар онгига сингдиришга дагаллик, каттиккуллик сиёсатини куллаш , урни келганда жисмоний ва харбий куч ишлатиш керак , ахлок-одоб коидаларига риоя килиш зарур эмас, деб чикмокдалар. Вахоланки, жаноб Пайгамбаримиз Мухаммад...

#МАҚОЛА Яқин Шарқ мамлакатларида тинчлик ва барқарорликни таъминлашда диннинг роли

ХХl аср нинг дастлабки йилларидан бошлаб, дунёнинг турли ҳудудларида ислом дини қадриятларининг уўғониши, диннинг жамиятдаги ўрни кучайиши билан бирга исломга боғлиқ мутлақо янги хавф хатарлар шаклланмоқда. Қуръон ва ҳадислардаги кўрсатмалар, исломий дунёқараш ва урф одатларни бузиб кўрсатиш ҳамда динни...

[Переслано из So’fi Ollohyor.uz] Устоз отангдек улуғ ...

Устоз отангдек улуғ “Устоз отангдек улуғ” ҳали хулоса қилишга шошилманг биз эркаклар ҳаммамиз отамиз. Ота сифатида хафа бўлиш йўқ. Ҳаммамиз қайсидир маънода устозмиз. Устоз сифатида талтайиш ҳам йўқ. Аммо ҳақ гапни айтиш керак. Устоз-отангдек улуғ: Устозларни жуда кўп...

ИЛМ НУРДИР

Ҳар бир мамлакатнинг, жамиятнинг тараққиёти у ерда илму фаннинг нақадар ривож топгани билан узвий боғлиқдир. Илмга ва уни ўрганишга қаратилаётган эътибор ўша давлатнинг эртанги кунини белгилаб беради. Дунёда ҳеч бир сармоя илмга сарфланган сармоячалик фойда келтирмайди. Модомики шундай экан...

УСТОЗ ХАҚҚИ

Устоз жамиятни олға бошловчи ва унинг эртанги ку­нини таъминловчи, таъбир жоиз бўлса, бир йўлчи юл­дуздир. Устозсиз ҳеч бир жамият камолга етмаган, ак­синча, инқирозга юз тутган. Шунинг учун ҳам халқи­мизда “Устоз отангдек улуғ”, Устоз кўрмаган шогирд ҳар мақомга йўрғалар” деган...

БИР АСАР ТАРИХИ…

Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Сулаймон ал-Жузулий ас-Сулолий ал-Мағрибий ҳазратлари "Далоилул-хайрот" асарининг ёзилиш сабабини қуйидагича зикр қиладилар: "Фос шаҳрида талабалик чоғимда намоз вақти бўлиб қодди, таҳорат қилиш учун ўрнимдан турдим. Қудукдан сувни тортиб оладиган бирор нарса топа олмадим. Менинг бу...

#MAQOLA Imom G‘azzoliy nasihatlari Yo‘l va ko‘chalarda to‘planishib turmang; Suhbatlashish uchun do‘konlarni tanlamang; Odobsiz, tarbiyasiz va badxulq kishilar bilan tortishmang; Fikr bildirganda: «Bu – mening qarashim», deb ayting; Biror narsa yoki birortasini maqtaganda, oshirib yubormang; Yig‘inlarda o‘zingizgagina aloqador ishlar bilan mashg‘ul bo‘lmang; Yaxshi gapga diqqat bilan quloq...