Хозирги кунда ахборот уруши шиддат билан авж олмокда. Ахборот уруши турли максадларга еришиш учун ракибга гоявий таьсир курсатиш оркали жамоатчилик онгини гаразли йуллар асосида шакллантиришга уринишдир. Манфатдор кучлар ахборот хуружи кутилган натижани бериши учун ёлгон хабар таркатиш босимини кучайтириб, интернетни ёлгон маьлумотлар, сохта иддаоларга тулдириш каби усуллардан фойдаланишади. Афсуски, куп ёшлар ислом никоби остида олиб борилаётган бузгунчи харакатларнинг курбони булиб, дин душманлари куролига айланиб колмокда. Улар нозик чегара чизигини англамай, шундай таргиботларга учиб, дини, диндошлари, халки ва узи тугилиб усган Ватанига карши исён килишгача бориб етмокда.Аллох таоло каломида шундай мархамат килади: Эй имон келтирганлар! Шайтоннинг изидан эргашмангиз! Ким шайтоннинг изидан эргашса, бас, албатта, шайтон бузуклик ва ёвузликка буюрур… (Нур,21), — деб огохлантирилганини унутмайлик. Пайгамбаримиз с.а.в Агар уялмасанг, истаганингни кил! Деб мархамат килганлар. ( Имом Бухорий ривояти) Уламолар айтадики, одамлар орасида фитна-фасод кузгаш, имон-эьтикод йулларига тускинлик килиш ва бузук ишлар билан машгул булиши огир гунохдир деганлар.Хозирги кундаги маьлумотга кура 2015 йилга келиб бузгунчилик, зуравонлик, экстремизм ва терроризмни таргиб килувчи веб сайтлар сони 10000 тага етгани таькидланган.Хазрати Умар ибн Хаттобр айтадилар, Узингга доимо рост сузларни ихтиёр кил, агарда сени ростлик улдирса хам деганлар. Атрофдаги дустсифат хийлакорларга нисбатан соддалик инсоннинг заифлигидир. Холбуки, инсон хар кандай ваьдага алданавермаслиги, хар бир йул курсатувчига ишонавермаслиги лозим. (Донолар Бисотидан) Аллох таоло хаммамизни уз панохида асраб, хар хил бузгунчи фиркалардан ёмон йуллардан узи асрасин амин.

Денов туманидаги Домуло Афанди жоме масжиди имом ноиби Олим Муродов

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here