Болаларга мехрибонлик килиш уларнинг комил инсон килиб тарбиялаш халкимизга хос эзгу фазилатлардан биридир. Шунингдек, давлатимиз томонидан болаларнинг билим олиши, хунар эгаллаши, спорт билан шугулланиб, соломатлигини мустахкамлаш. ёзги таътил пайт оромгохларда дам олиш учун барча шарт-шароитларни мухайё килинган. Бош комусимизнинг 45-моддасида:«Вояга етмаганлар, мехнатга лаёкатсизлар ва ёлгиз кексаларнинг хукуклари давлат химоясидадир» деб таькидлаган. Болалар учун химояланган давлатда яшаш, уларнинг орзу хавасларини поймол булмаслигига кафолатдир.
Динимизда болаларга мехрибонлик курсатиш алохида ахамият берилган. Болага мехрибонлик курсатиш ота-онанинг вазифаси ва боланинг хаккидир. Инсон зоти доимо мехр-мурувватга мухтож булади. Айникса, болалар бу нарсага жуда хам мухтожлар. Аслида, мехр-мухаббат дини булмиш Ислом, шунинг учун хам болаларга мехр-мухаббат курсатишни ота-оналарга вазифа этиб юклатилган. Шаъбийдан ривоят килинади: «Расулуллох (с.а.в.): Албатта киши боласининг бошини силаганига хам ажр олади»- дедилар. Мусулмон одам уз боласига мехр курсатиб унинг бошини силаганига хам ажр олса, уларни укитиб таълим-тарбия берса, уларга одоб-ахлокни ургатса канча ажр олишини бир тасаввур килиб куринг. Купчиликни уз фарзандларини баъзи бир камчликларини кечирмасдан уларга панду насихат бериш урнига уришиб койийдилар. Бу холат динимизда каттик коралангандир.
Абу Хурайра (р.а.) дан ривоят килинган хадисда: «Расулуллох (с.а.в.) хузурларида Акраъ ибн Хобис Таймий утирганда Хасан ибн Алини упдилар. Шунда Акраъ: «Менинг унта болам бор. Улардан бирортасини упганим йук»,-деди. Шунда Расулуллох (с.а.в.) унга назар солдилар-да, сунг: «Рахм килмаганга рахм килинмас», — дедилар». (Бухорий, Абу Довуд ва Термизий ривояти). Расулуллох саллоллоху алайхи васаллам ута болажон зот эдилар. Ул зот болалар ичида набиралари Хасан ва Хусайинни жуда хам яхши курар ва уларга мехрибонлик курсатар эдилар.
Болалар орасида адолат килиш хам ота-онанинг ва болаларнинг хаккидир. Ислом диниадолат динидир. У доимо барча нарсада, барча ерда адолат булишининг тарафдоридир. Айникса ёш болалар учун. Бу нарса ёш балаларнинг тарбиясига хам, шахсиятига хам таъсир курсатади. Инсон молиявий масалаларда уз фарзандларининг барчасини баробар куриши керак булади. Агар тенг имкониятли фарзандларнинг бирига мол бериб, ббошкасига бермаса ёки бирига оз, иккинчисига куп берса, адолатсизлик булади. Бундай холда болалари орасида хасад, фитна кучаяди. Агар шаръий сабаб булса, бирига оз, бирига купрок берса булади.
Мисол учун, бири бемор, иккинчиси сог, бири камбагаал, икинчиси бой булса, бирининг болалари куп, иккинчисиники оз булса.
Утган солихлар хатто болаларини упишда хам адолатсизлик килмаган. Фарзандлари хафа булишмасин деб бирини купрок яхши куриб иккинчисини кунглини озрок яхши куриб кунглини синдирмаган. Фарзандларга курсатилган гамхурликда адолатсизликка йул куйилса, шундан кейин ака-укалар уртасида тенгсизлик келиб чикиб адоват уруги униб чикади.
Расулуллох саллоллоху алайхи васалламнинг уз набираларига булган мухаббатларини хар биримиз уз хаётимизга татбик этиб, уларга нисбатан мехр шафкатда зиёда булсак кузларимизнинг кувончи булган фарзандларимиз келажакда дину дунёмиз учун муносиб фарзандлар булиб етишади ишааллох.
(Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуфнинг Бахтиёр оила номли китобидан олинди.)

Кумкургон туман «Абу Бакр Сиддик» жоме
масжиди имом хатиби Бахтиёр Абдузоиров.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here