Инсонни йўкдан бор килган ва унга улкан неъматлар берган Аллохга беадад хамду санолар бўлсин. Пайгамбарларнинг энг шарафлиси Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламга, оилалари ва асхобларига салоту саломлар бўлсин.

Дархакикат, Аллох таъоло инсонга ота-онаси билан яхши муносабатда бўлиш ва доим уларга яхшилик килишни буюрди.

«Парвардигорингиз Ёлгиз Унинг Ўзига ибодат килишларингизни хамда ота-онага яхшилик килишларингизни амр этди. Агар уларнинг (ота-онангизнинг) бирови ёки хар иккиси сенинг кўл остингда кексалик ёшига етсалар, уларга караб «уф» тортма ва уларнинг (сўзларини) кайтарма! Уларга (доимо) яхши сўз айт! Улар учун мехрибонлик билан, хорлик канотини паст тут-хокисор бўл ва: «Парвардигорим, мени (улар) гўдаклик чогимда тарбиялаб-ўстирганларидек, Сен хам уларга рахм-шафкат килгин», деб (хакларига дуо кил)!». («Исро». 23-оят).

Ибн Аббос разияллоху анху: «Уларга караб «уф» тортма ва уларнинг (сўзларини) кайтарма!» оятини шархлаб айтадилар: У нафрат сўзидир.

Мукотил айтади: У кўпол, ёмон сўзларни айтиш.

Банда тарбия бериб вояга етказган ота-онасининг мехрибонлиги ва кийинчиликларини тушуниб етиши учун Аллох азза ва жалла ушбу сўзида хусусан ота-она тарбиясини зикр килди.

«Парвардигорим, мени (улар) гўдаклик чогимда тарбиялаб-ўстирганларидек, Сен хам уларга рахм-шафкат килгин», деб (хакларига дуо кил)!».

Аллох таъоло инсонга ота-онасининг хакки хусусида шундай деди:

«Факат Аллох таъологагина ибодат киласизлар, ота-онага, кариндош-уруг, етим ва мискинларга яхшилик киласизлар» деб Бани Исроилдан ахду паймон олганимизни эсланглар».

Ота-онага яхшилик килиш амалларнинг афзали ва тоатларнинг энг улугидир!

Абдуллох ибн Масъуд разияллоху анху айтади: Эй расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам энг афзал амал кайси, деб сўрадим.

Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам айтдилар: «(Энг афзал амал) ўз вактида ўкиладиган намоздир».

Сўнг кайси?- деб сўрадим.

«Ота-онага яхшилик килиш».

Сўнг кайси?

«Аллох йўлида жиход килиш», дедилар».

Ота-онага яхшилик килиш жаннатга олиб борувчи йўллардандир.

Абу Хурайра разияллоху анху айтдилар: Расулуллох саллаллоху алайхи ва салламдан ушбу сўзларни эшитдим: «Хор бўлсин! Хор бўлсин! Хор бўлсин!». Ким Ё Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам?- деб сўрашди. «Ким ота-онасининг бирини ёки иккаласини карилик чогида топса ва жаннатга кирмаса»,- дедилар. (Яъни ота-онасини кариган чогларида хизматларини килиб уларнинг розиликларини олмаса ва окибатда жаннатга киролмаса).

Хасан айтдилар: «(Биррул волидайн яъни, ота-онага) Яхшилик килиш Аллохга маъсият бўлмаган барча нарсада уларга итоат килмокдир. Ота-онага ок бўлиш уларни карилик чогида каровсиз ташлаб кўйиш ва яхшиликдан махрум килмокдир».

Набий саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига жиход килиш учун рухсат сўраб келган бир киши киссасини эсланг. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сўрадилар: «Ота-онанг тирикмилар?» — Ха — деди. Айтдилар: «Сен уларнинг хузурларида жиход кил — хизматларини кил!».

Хар бир инсонга ота-онасига яхшилик килиш хам фарз, хам карздир. Ота-онага яхшилик килиш, бу хеч качон уларга карши чикмаслик, итоатларидан бўйин товламасликдир. Кўпчилик одамлар ота-онасига яхшилик факат ўзларига ёкадиган ишларда ва хохишларига мувофик келган ўринларда деб хисоблайди. Хакикат эса тамомила бунинг аксидир. Яхшилик уларнинг хавои хохишларига хилоф нарсаларда бўлади. Агар уларнинг хавои майлларига тўгри келадиган нарсада бўлганида эди, у яхшилик деб номланмасди. Аллох таъоло ота-онага яхшилик килиш ва уларнинг хурматларини жойига кўйишга ундади:

«Улар учун, мехрибонлик билан, хорлик канотини паст тут-хокисор бўл ва: «Парвардигорим, мени (улар) гўдаклик чогимда тарбиялаб-ўстирганларидек Сен хам уларга рахм-шафкат килгин» деб (хакларига дуо кил)!».

Ота-онанинг хизматини килишда, уларнинг розиликларига етишишда сусткашлик килманг! Балки куш каби учинг! Хизматларини килинг ва улар хаккига рахмат ва магфират тилаб дуолар килинг! Шунда хам ота-онангизнинг хакларини тўлик адо эта олмайсиз. Лекин Аллох озига карамай, савоб бериб, унга барака ато этади. Ота-онага яхшилик килишга Буюк Аллох азза ва жалла тарафидан даъват-чакирик бўлишига карамасдан, биз кадриятларнинг тартиби бузилганини кўрамиз. Гохо биз ошна-огайниларини ота-онасидан мукаддам кўядиган кимсаларни учратамиз. Баъзилар ота-онага яхшилик килиш каби фазилати улуг амалларни тарк этиб, арзимас амалларни киладилар. Баъзи кишилар ота-онаси кариб колганида олдиларидан кетиб колади ёки ота-онасини узок-узок вактда бир зиёрат килади. Кўпинча ота-онасига бакиради ёки кўпол муомала килади. Айримлар кўча-кўйда динсизларга хушомад килади-ю, уйида кекса ота-онасига айтгани бир огиз илик сўз тополмайди. Гўё душмани билан урушаётгандек муомалада бўлади. Аллох уларни ислох килсин!

Бугун динга этиборсизлик ва аёлларнинг хукмрон бўлиши сабабли аёлга итоат килиш ва ота-онадан уни афзал куйиш кенг таркалди. Муоз разияллоху анху айтдилар: Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам менга васият килдилар: «Агар ота-онанг сенга ахлинг (хотининг)дан хам, молингдан хам воз кечишингни буюрсалар хам, уларга итоат кил!».

Эрини ота-онасига осий бўлишга ва кариндош-уругчиликни узишга ундайдиган аёлда бирор-бир яхшилик йўк!!

Абдуллох ибн Умар разияллоху анхумо айтадилар: «Умар разияллоху анху менинг аёлимни ёктирмасдилар. Отам менга уни талок кил деб айтдилар. Мен бош тортдим. Умар разияллоху анху Набий саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига бориб устимдан шикоят килдилар. Набий саллаллоху алайхи ва саллам: «Отангга итоат кил» дедилар.

Абу Дардо разияллоху анху хузурларига бир киши келиб деди:

— Онам хотинимни талок килишимни буюряптилар. Абу Дардо айтдилар:

— Расулуллох саллаллоху алайхи ва салламдан эшитганман: «Ота-она жаннат дарвозаларининг ўртасидадирлар. Агар хохласанг бу дарвозани йўк киласан ёки саклаб коласан». Киши ота-онасига ўз рохат-фарогатидан кечиб бўлса-да яхшилик килади, итоат этади. Ким бахт-саодатни истаса, жаннатнинг дарвозаларини бузиб ташламасин. Энди ким Охиратини дунёсига алмаштирса ва ўткинчи хаётни афзал билса, у жаннат дарвозасини бузиб ташлайверсин. Юкоридаги хукмга кўра агар аёл хулки ёмон ва итоатсиз бўлса, ота-она ундан ажралишга буюрсалар, фарзанд итоат килиши шарт. Аммо аёли яхши бўлса, ота-онаси мустахкам диндор бўлмасалар, келиннинг диндорлиги туфайли талок килишга буюрсалар, ўгил улар билан чиройли муомала килади, хизматларини килади аммо аёлини талок килмайди. Аллохдан кўркадиган муслима эрини ота-онасига яхшилик килишга ундайди. У мана шу ишда Аллохдан савоб умид килади. Ота-онага якин бўлиш, уларнинг хизматларини килиш улкан бойлик ва чиройли хулклардандир.

Мужохид айтадилар: Агар ота боласини ураман деб кўл кўтарса, бола отасининг кўлини кайтармасин. Ким ота-онасига хўмрайиб караса уларга яхшилик килмабди. Ким уларга (Оллохга ва уларга осийлик килиш билан) гам келтирса, ок бўлибди.

Ота-онага ок бўлишдан эхтиёт бўлинг. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам айтадилар: «Уч нарса билан кишининг амаллари унга фойда бермайди. Аллохга ширк келтириш, Ота-онага ок бўлиш, душман бостириб келганда урушдан кочиш». Жухайма разияллоху анху Набий саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига келиб:

— Эй Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам мен жиход килишни истаб, сиздан маслахат сўраб келдим- деб айтди:

— Онанг борми?- дедилар.

— Ха- деди.

— Онанг билан бирга бўл. Чунки жаннат унинг оёги остидадир- деб айтдилар.

Бир киши Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига келиб деди: Эй Расулуллох, хижрат килиш учун сизга байъат бергани келдим. Лекин ота-онамни йиглаган холда колдирдим. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам айтдилар: «кайтгин ва уларни кандай йиглатган бўлсанг, шундай кулдиргин». Бошка лафзда: «Сен улар олдига кайтиб бориб йиглатганингдек кулдирмагунингча сендан байъат олмайман».

Бишр ибн Хорис айтади: «Бола онасига хатто онаси унинг нафасини сезиб турадиган холатда якин бўлиши Аллох азза ва жалла йўлида киличи билан жиход килишидан афзал. Ота-она хизмати хар кандай ишдан яхшидир. Катодадан ривоят килинади. Бир кишининг онаси унга факат фарз намозларини ўки ва факат Рамазон рўзасини тут деб касам ичирди. Айтдилар: Онасига итоат килади! Чунки онага итоат килиш нафл ибодатлардан мукаддам туради.

Хишом ибн Хассон айтди: Хасанга айтдим: Мен кечаси куръондан таълим оламан. Онам кечкурунги овкатда мени кутиб коладилар. Хасан айтдилар: Кечкурунги овкатни онанг билан егин. Чунки онанг билан бирга бўлиб, хурсанд килишинг сенга нафл хаж килишингдан яхшидир: Ибн Умар разияллоху анхумо онасини елкасида кўтариб Каъба атрофини тавоф килаётган кишини кўрдилар. У киши айтди: Эй Ибн Умар, мен онамнинг хаккини адо килдимми? Ибн Умар айтдилар: «Тугишдаги тўлгокларидан биттасининг хаккини хам адо килганинг йўк. Лекин сен яхши иш киляпсан. Аллох камига хам кўп ажр-савоб беради.

Агар сизга биров бир ёки икки бор яхшилик килса, сиз уни мактаб, яхшиликларини эслаб юрасиз. Ота-онангизга эса факат итоатсизлик ва кўпол муомала билан жавоб берасиз. Сиз уларнинг инкор килиб бўлмайдиган яхшиликлари эвазига нима килдингиз?! Субханаллох!!! калб шунчалар каттик, шунчалар яхшиликдан узокми?!

Биз бирор фарзанд отаси ёки онасини йўкотганда касал бўлиб колганини кўрмаганмиз? Ёкуб алайхис-салом киссаларини эсланг. Ўгиллари Юсуфдан айрилишлари уларга кандай таъсир килди.

«Гам-алам ютавериб у зотнинг кўзлари окарди. (Ожиз бўлиб колди)». («Юсуф» сураси, 84-оят).

Ота-онага ок бўлишга уларни йиглатиш, хафа килиш, узок вактда бир зиёрат килиш, саломатликлари ва моддий холатларига эътибор бермаслик каби ишлар киради. Шунингдек болаларнинг Аллохга итоат килмаслиги ва мункар ишларга берилиши хам киради. Чунки бу ишлар ота-онага ёмон таъсир килади. Кўпинча фарзандлар кўзга кўринган мансабларга ва молу-дунёга эга бўлганларида шундай ок-падарликни киладилар.

Бир киши Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига келиб деди:

— Ё Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам! Инсонлар ичида менинг чиройли муомаламга ким хаклирок? Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам: «Онанг»- дедилар.

— Сўнг ким?

— «Онанг».

— Сўнг ким?

— «Онанг».

— Сўнг ким?

— «Отанг».

Ибн Баттол айтади: Она уч нарсада отадан фаркланиб, афзал туради: Болани корнида кўтариш кийинчилиги, тўлгок азоби ва эмизиш машаккати. Онанинг отадан мукаддам кўйилишида етук хикмат бор. Она ўзини бокадиган, яхшилик ва уни парвариш киладиган кишига мухтождир. Чунки у заифа, касби йўк, эътибор ва рахм-шафкатга мухтождир.

Ота-она дунёдан ўтганларидан кейин уларнинг хакларига рахмат ва магфират сўраб дуо килиш, уларнинг васиятларини бажариш, шунингдек улар номидан садака килиш ва уларнинг кариндош-уруглари билан алока килиш фазилатли ишлардандир. Бир ансорий Расулуллох саллаллоху алайхи ва салламдан сўради: Эй Расулуллох, мен ота-онамга улар бу дунёдан ўтиб кетганларидан кейин кандай яхшилик килишим мумкин? Расулуллох сав айтдилар: Тўрт хислат бор: Уларнинг хакларига дуо килиш хамда истигфор сўраш, ахдларини бажариш, уларнинг дўстларини хурмат килиш, ота-онанг яхшилик киладиган кишиларга якинлик-кариндошчилик килиш. Мана шу ишлар сенга вафотларидан кейин хам улар учун кила оладиган яхшиликлардир.

Сиз учун Аллох тарафидан, Аллох азза ва жалла китобидан, Пайгамбари саллаллоху алайхи ва саллам суннатларидан васият:

— Ота-онангиз ёнингизда эканида, соч-соколлари окариб, беллари букилиб, кўл-оёклари калтираб, кийинчилик билан туриб, машаккат билан ўтириб, хасталиклар уларга кела бошлаганда сиз уларга хушмуомaлада бўлинг. Улар учун молингиз ва кучингизни сарфлашда бахиллик килманг. Улар билан хаётингизни чиройли суратда ўтказинг.

Эй Аллохим менинг ва ота-онамнинг гунохларини кечиргин! Уларга биз тарафимиздан яхши мукофoтлар бергин! Аллохим уларнинг даражаларини юкори кил. Кадр кимматларини олий эт. Уларга биз тарафимиздан етган солих амалларни гунохларини ўчирувчи ва даражаларини кўтарувчи килгин. Аллохим уларга Пайгамбарлар, сиддиклар ва шахидлар билан бирга Олий Фирдавсни ватан кил. Пайгамбаримиз Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам ва оилалари ва сахобаларига салоту салом йўлла!

Алиислом ХИДИРОВ,

Сурхондарё вилояти Денов тумани

“Ҳикмат” жоме масжиди имом-ноиби

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here