Аслида баднафслик – бахиллик дегани. Чунки баднафс инсон хама учун яратилган нозу неъматларни факат узимга булсин дейди. Аллох таоло узининг каломи шарифида шундай мархамат килади:
Яъни: «бахиллик килиб кулингизни буйнингизга боглаб хам олманг. (Исрофгарчилик килиш билан) уни бутунлай ёйиб хам юборманг ! Акс холда маломат ва махрумликда утириб колурсиз. Шубхасиз роббингиз узи хохланган кишиларининг ризкини кенг хам , танг хам килур. Албатта у бандаларидан огох ва (уларни) куриб турувчи зотдир ». (исро сураси. 29-30 оятлар)
Исрофгарчиликдан кайтарилгандан сунг ушбу оятда пул мол сарфи аслида кандай булиши кераклиги баён килинмокда
«Кулингизни буйнингизга боглаб хам олманг».Яъни бахил булманг. Оятда бахиллик жуда хам ажойиб бир тамсил билан васф килинмокда. Кулини буйнига боглаб олган одам хеч качон хамёнига кул сола олмайди ва ундан бировга нафака бера олмайди.ушбу ояти каримадаги манолари билан бир хаётимизга назар солиб караймиз.бахил одамлар камбагал мискинларга ёрдам берганини эшитамизми афсус йук эшитмаймиз.бева бечора, камбагалу мискинларга нафака килишганини курмаймиз.
Кишилардан баъзиларини ризкини кенг , бой бадавлат килгувчи хам баъзиларини ризкини кесиб камбагал бечора килгувчи хам Аллох таолонинг узи. Уша Аллох таолонинг узи молу-дунёни акл ила сарф этишни амр этмокда
Бу хакда пайгамбаримиз шундай дедилар: «Бировга зулм килишдан сакланинглар. Чунки зулм киёмат кунида зулмат булади. Ва яна хасислик ва баднафсликдан сакланинглар. Чунки баднафслик сизлардан аввалги умматларни халок килди ва кон тукишларига хамда харом нарсаларни халол килиб олишларига сабаб булган зди », дедилар (Имом Муслим ривояти)
Келинг манна шундай одамлар тоифасига кирмаслик учун Расулуллох соллалоху алайхи вассаламнинг тарбияларини олган сахобалар хаётига назар ташлайлик. Ватандошимиз Имом Бухорий ривоят килган хадисда шундай дейилади: «Набий саллолоху алайхи васалламнинг хузурларига бир киши келган эди, у зот аёлларига одам жунатдилар. Аёллари : «Бизда сувдан бошка нарса йук», дейишди. Расулуллох саллолоху алайхи васаллам: «ким бу кишини олиб кетади ёки мехмон килади?» дедилар. Шунда ансорлардан бири «мен», дед ва уни уйига олиб бордида: «расулуллох саллолоху алайхи васалламининг мехмонларига икром курсат » деди. У «Гудакларимнинг овкатидан бошка нарсамиз йук », деди. У киши: « таомингни тайёрла, чирогингни ёк . гудакларинг кечки овкат истаб колишса уларни ухлатиб куй» деди. У таомини тайёрлади, чирогини ёкди ва гудакларини ухлатди , кейн чирогини тугирлаётгандек булиб чирогини учириб куйди. Иккови мехмонга узларини еяётгандек килиб курсатишди ва тунни оч холда утказишди. Тонг отгач хонадон сохиби расулуллох саллолоху алайхи васалламнинг хузурларига борган эди , у зот : «Аллох бу кеча икковингиз килган ишдан рози булди», дедилар ».
Манна азизлар хакикий мусулмон манашундай булиши керак. Худбинлик ва факат узин уйлаш мусулмон кишининг хулкига кирмайди.

 

Термиз тумани бош имом хатиби Р.Абдуллаев

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here