Динимиз барча мусулмонларга факат ибодатни эмас,балки илм олишни хам фарз килиб,илм билан машгул булишни ибодат даражасига кутаради.
Пайгамбаримиз с.а.в. муборак хадисларида: «Илм урганишга интилиш хар бир мусулмонга фарздир»деб мархамат килганлар.Курони каримнинг илк нозил булган ояти «Уки»деган амр булган эди.
Пайгамбаримиз с.а.в. «Бешикдан кабргача илм изла»,деб таьлим берганлар.
Демак таьлим олишда аввалом бор укувчининг одоб-ахлоки яхши булиши,илм олишга кизикиши ,серхаракат, ёдлаш кобиляти зур,хотираси кучли булиши керак.
Устозларни хурмат килиши,вактини зоя кетгазмаслиги ва китобни севиб мутола килиши керак.
«Козонга якинлашсанг-кораси юкади» деганларидик ёмон хулкли тенгдошларидан узокрок юриши керак.Носоглом мухит укувчига укув даргохида оладиган билими ва касб-хунарига уз таьсирини утказиши табийи.Ёш авлод тарбияси хакида суз борар экан,имом Газзолийнинг бу борадаги фикр-мулохазалари накадар тугри эканини хаётда куриб турибмиз. «Ёшлар тилла такинчок ва турли зебу-зийнат такмасликлари лозим.Улар утириш,туриш,салом бериш одобларига риоя этишлари,узларидан катталар хузурида оёкларини чалиштириб утирмасликлари,сергап ва бехаё сузларни айтмасликлари,хусусан,ёмон хулкли тенгдошларига аралашишдан эхтиёт булишлари лозим».
Хозирги замон тилида эса АЙФОН телефон,интернет.
Шаркнинг улуг мутафаккири ва донишманди Абу Али Ибн Сино фарзанд тарбияси хакида васият килиб шундай деган эди:
«Ёш бола укийдиган жойда одоб-ахлокли,туриш-турмуши намунали болалар булиши лозим.Чунки ёш бола хар бир нарсани уларга тахлид килиб урганади ва улар билан дуст булади».
Фарзанд Аллох таоло тамонидан ато этилган улуг неьмат ва ота-онага берилган катта омонатдир.
«Болаларингизга одоб берингиз ва одобларини чиройли килингиз».
(Ибн Можа ривояти)
«Кишининг уз фарзандини чиройли одоб-ахлок билан тарбиялаши куп микдордаги нафл садакасидан яхширокдир» (Термизий ва Ахмат ривояти)
Ангор тумани «Намоз хожи бобо» масжиди имом ноиби К.Хушбоков

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here